13/05/2020

Our Quality Policy

Polityka Jakości/ Quality Policy

 

POLITYKA JAKOŚCI

 • Zwiększanie zadowolenia klientów i eliminowanie reklamacji
 • Doskonalenie wskaźnika sukcesu produktu i zmniejszanie wskaźnika odpadu
 • Doskonalenie dokładności przewidywania popytu i skrócenie czasu dostawy

Najwyższą wartością i celem strategicznym firmy Tex Year Europe Sp. z o. o. jest ciągłe dążenie do osiągnięcia takiego poziomu jakości produkowanych wyrobów, aby w pełni zaspokoić rosnące wymagania Klienta i być postrzeganym jako rzetelny partner biznesowy. Każdy klient traktowany jest jak Partner; inwestujemy środki i zasoby służące do określenia i spełnienia wymagań klienta w celu zwiększenia jego zadowolenia przy jednoczesnej dbałości o spełnianie innych wymagań np. prawnych, do których stosowania jesteśmy zobligowani. Miernikiem naszej pracy jest zadowolenie naszych Klientów.

Aby spełnić powyższe standardy chcemy:

 • Identyfikować oczekiwania Klientów w stosunku do naszych usług, a następnie dążyć do ich spełniania,
 • Kwalifikować dostawców pod kątem zdolności do spełnienia naszych wymagań,
 • Doskonalić własne umiejętności i podwyższać kwalifikacje pracowników,
 • Dbać o to, aby każdy pracownik był świadomy swojego wkładu w jakość wykonywanej pracy i budowanie SZJ,
 • Dbać o terminowość podejmowanych działań,
 • Systematycznie podwyższać jakość produkowanych wyrobów,
 • Rozwijać się poprzez inwestycje w nowe technologie oraz poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Pracownicy naszej firmy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy oraz identyfikacja z firmą gwarantuje osiągnięcie założonych celów, dlatego za realizację Polityki Jakości odpowiedzialny jest każdy pracownik firmy Tex Year Europe Sp. z o. o. i jej stosowanie należy do codziennych obowiązków każdego z pracowników.

 

Dbając o wysoką jakość naszych wyrobów dokładamy wszelkich starań, aby działania te wywierały możliwie najmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne, emisję odpadów i zużycie surowców naturalnych.

 

 

Zarząd Tex Year Europe Sp. z o. o.

Gniezno, 01.11.2019 r.

——————————————————————————————————————————————————————————

Quality Policy

 • Improve customer satisfaction and eliminate complaints
 • Improve product success rate and reduce defect rate
 • Improve demand accuracy and shorten delivery time

The highest value and strategic goal of Tex Year Europe Sp. z o. o. is constantly striving to achieve a level of quality of manufactured products that fully meets the growing requirements of the customer and be perceived as a reliable business partner. Each client is treated as a Partner; we invest resources and resources to define and meet customer requirements in order to increase his satisfaction while ensuring that he meets other requirements, e.g. legal ones, which we are obliged to use. The measure of our work is the satisfaction of our customers.

To meet the above standards, we want to:

 • Identify customers’ expectations towards our services and then strive to meet them,
 • Qualify suppliers for their ability to meet our requirements,
 • Improve own skills and raise employee qualifications,
 • Ensure that every employee is aware of their contribution to the quality of work and building the QMS,
 • Ensure timely action taken,
 • Systematically increase the quality of manufactured products,
 • Develop by investing in new technologies and searching for new, innovative solutions.

 

Our employees are aware that only individual responsibility for the quality of their work and identification with the company guarantees the achievement of the assumed goals, which is why every employee of Tex Year Europe Sp. z o. o. and its application is one of the daily duties of each employee.

Caring for the high quality of our products, we make every effort to ensure that these activities exert the smallest possible negative impact on the natural environment, waste emissions and consumption of natural resources.

 

 

The Management Board of Tex Year Europe Sp. z o. o.

Gniezno, 01.11.2019