13/05/2020

Our Quality & Environment Policy

Polityka jakosci i srodowiska/ Quality and Environment Policy

 

Polityka Jakości i Środowiska

 • Zwiększanie zadowolenia klientów i eliminowanie reklamacji;
 • Doskonalenie wskaźnika sukcesu produktu;
 • Ochrona środowiska poprzez unikanie negatywnych skutków ekologicznych, zapobieganie zanieczyszczeniom i degradacji środowiska w wyniku prowadzonej działalności oraz zmniejszanie wskaźnika odpadu;
 • Doskonalenie dokładności przewidywania popytu i skrócenie czasu dostawy;

Najwyższą wartością i celem strategicznym firmy Tex Year Europe Sp. z o. o. jest ciągłe dążenie do osiągnięcia takiego poziomu jakości produkowanych wyrobów, aby w pełni zaspokoić rosnące wymagania Klienta i być postrzeganym jako rzetelny partner biznesowy. Każdy klient traktowany jest jak Partner; inwestujemy środki i zasoby służące do określenia i spełnienia wymagań klienta w celu zwiększenia jego zadowolenia przy jednoczesnej dbałości o spełnianie innych wymagań np. prawnych, do których stosowania jesteśmy zobligowani. Miernikiem naszej pracy jest zadowolenie naszych Klientów. Jako organizacja o zrównoważonym rozwoju staramy się realizując nasze cele biznesowe jak najwięcej wnosić w środowisko oraz gospodarkę. Doskonale rozumiemy, że działania naszej firmy  wywierają wpływ na środowisko dlatego dokonujemy starań,  aby dbać o środowisko.

Aby spełnić powyższe standardy chcemy:

 • Identyfikować oczekiwania Klientów w stosunku do naszych usług, a następnie dążyć do ich spełniania,
 • Minimalizować ilość odpadów, zużycia energii oraz stosować zasady recyklingu,
 • Kwalifikować dostawców pod kątem zdolności do spełnienia naszych wymagań,
 • Doskonalić własne umiejętności i podwyższać kwalifikacje pracowników,
 • Dbać o to, aby każdy pracownik był świadomy swojego wkładu w jakość wykonywanej pracy i budowanie ZSZ,
 • Dbać o terminowość podejmowanych działań,
 • Systematycznie podwyższać jakość produkowanych wyrobów,
 • Rozwijać się poprzez inwestycje w nowe technologie oraz poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Pracownicy naszej firmy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy z odpowiednim poszanowanie środowiska oraz identyfikacja z firmą gwarantuje osiągnięcie założonych celów. W naszej firmie uważamy, że za realizację Polityki Jakości i Środowiska odpowiedzialny jest każdy pracownik firmy Tex Year Europe Sp. z o. o. i jej stosowanie należy do codziennych obowiązków każdego z nas.

 

Dbając o wysoką jakość naszych wyrobów dokładamy wszelkich starań, aby działania te wywierały możliwie najmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne, emisję odpadów i zużycie surowców naturalnych.

 

Zarząd Tex Year Europe Sp. z o. o.

Gniezno, 01.08.2020 r.

——————————————————————————————————————————————————————-

 

Quality and Environment Policy

 • Increasing customer satisfaction and eliminating complaints;
 • Improving the product success rate;
 • Protecting the environment by avoiding negative ecological effects, preventing pollution and degradation of the environment as a result of operations and reducing the waste rate;
 • Improving the accuracy of demand forecasting and reducing delivery times;

The highest value and strategic goal of Tex Year Europe Sp. z o. o. is constantly striving to achieve a level of quality of manufactured products that fully meets the growing requirements of the customer and be perceived as a reliable business partner. Each client is treated as a Partner; we invest resources and resources to define and meet customer requirements in order to increase his satisfaction while ensuring that he meets other requirements, e.g. legal ones, which we are obliged to use. The measure of our work is the satisfaction of our customers. As an organization with sustainable development, we try to achieve as much as possible in the environment and the economy by implementing our business goals. We perfectly understand that our company’s activities have an impact on the environment, that’s why we strive to care for the environment.

To meet the above standards, we want to:

 • Identify customer expectations for our services and then strive to meet them,
 • Minimize the amount of waste, energy consumption and apply recycling principles,
 • Qualify suppliers for their ability to meet our requirements
 • Improve own skills and raise employee qualifications
 • Make sure that every employee is aware of their contribution to the quality of work and building an Integrated Quality and Environment Management System,
 • Ensure timely action taken,
 • Systematically increase the quality of manufactured products,
 • Develop by investing in new technologies and searching for new, innovative solutions.

Our employees are aware that only individual responsibility for the quality of their work with appropriate respect for the environment and identification with the company guarantees the achievement of assumed goals. In our company, we believe that every employee of Tex Year Europe Sp. z o.o is responsible for the implementation of the Quality and Environment Policy. z o. o. and its complying is one of our daily responsibilities.

 

Caring for the high quality of our products, we make every effort to ensure that these activities exert the smallest possible negative impact on the natural environment, waste emissions and consumption of natural resources.

The Management Board of Tex Year Europe Sp. z o.o.

Gniezno, 01.08.2020 r.