13/05/2020

Our Cookie Policy

The “cookie” policy of the www.texyear.pl website

 1. “Cookies” should be understood as IT data stored in user’s end devices, intended for the use of websites. In particular, these are text files, containing the name of the website from which they originate, their storage time on the end device and a unique number.
 2. The website does not automatically collect any information, except for information contained in cookie files.
 3. Cookies are intended for using the website pages. The operator uses these files to:
 4. a) the ability to log and maintain the user’s session on each subsequent website
 5. b) match the content of the website to the individual preferences of the user, first of all these files recognize his device so that, according to his preferences, he can view the page
 6. c) to create anonymous statistics excluding the possibility of user identification.
 7. Cookies used by the website operator’s partners, in particular website users, are subject to their own privacy policy.
 8. In the interest of security of the data entrusted to us, we have developed internal procedures and recommendations to prevent unauthorized access to data. We control their performance and constantly check their compliance with the relevant legal acts – the act on the protection of personal data, the act on the provision of electronic services, as well as any type of implementing acts and acts of Community law.
 9. By default, software used for browsing websites allows cookies to be placed on the User’s end device by default. These settings can be changed by the User in such a way as to block the automatic service of “cookies” in the settings of the web browser or inform about their every transfer to the user’s devices.
 10. Website Users can change the settings for cookies at any time. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies are available in the software (web browser) settings.

Examples of editing options in popular browsers:

– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/en/kb/misette

– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835

– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

 1. The Website Operator informs that changes to the settings in the user’s web browser may prevent the proper functioning of Websites.

 


Polityka plików “cookies” serwisu www.texyear.pl

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

 1. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.